Referat - Generalforsamling i Revyforeningen
den 28. januar 2022 kl. 9.30 i Grønnegadecentret

Formand Lilli Hauberg bød velkommen til årets generalforsamling. Der var 13 fremmødte.

Pkt. 1 - Valg af dirigent
Formanden foreslog Britta Brylov, der blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik herefter dags-
ordenen.

Pkt. 2 - Formandens beretning
Formandens beretning blev énstemmigt godkendt. Beretningen er vedhæftet dette referat.

Pkt. 3 - Forelæggelse af regnskab og kommende års budget
Regnskab 2020 blev uddelt på mødet, og formanden bad Britta Brylov redegøre for tallene. Grundet
covid-19 situationen med diverse restriktioner var der ikke udarbejdet budget for 2021.
Regnskabet blev herefter énstemmigt godkendt.

Pkt. 4 - Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen. Dirigenten henviste til den digitale generalforsamling i januar
2021 vedrørende ændring af vedtægternes §5 og §7. Den digitale beslutning blev konfirmeret af de
fremmødte. Reviderede vedtægter er vedhæftet dette referat.

Pkt. 5 - Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 6 - Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 100 årligt. Dette blev énstemmigt godkendt.

Pkt. 7 - Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt:
Lilli Hauberg - formand
Britta Brylov - kasserer
Grete Holmer - medlem
Valgene er gældende for 1 år.

Pkt. 8 - Eventuelt
Debat om den kommende revy i 2022, bl.a.:
 Lilli tager kontakt med Anette i GC i håbet om, at vi kan få hjælp til at søge et nyt
”bagtæppe”. Lilli søger evt. hjælp i foreningen ift. indhentning af tilbud mv.
 Lilli oplyste, at instruktør Arne pt. er syg, og derfor nok ikke vil kunne påtage sig opgaven
med den nye revy. Det undersøges på flere fronter, om vi kan skaffe en anden instruktør –
enighed om at Arne ikke skal føle sig presset på nogen måde.
 Der er udarbejdet en mødeplan for 2022-revyen. Udsendes særskilt til revydeltagerne.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for et godt møde.

Mødet slut kl. 10.45.

Sign. Britta Brylov, dirigent/referent Sign. Lilli Hauberg, formand

NB: Underskrevet referat ligger hos formanden.