Referat - Generalforsamling i Revyforeningen
den 24. januar 2020 kl. 9.30 i Grønnegadecentret

Formand Lilli Hauberg bød velkommen til årets generalforsamling. Der var 17 fremmødte.

Pkt. 1 - Valg af dirigent
Formanden foreslog Britta Brylov, der blev valgt uden modkandidater.

Dirigenten bekræftede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik herefter dags-
ordenen.

Pkt. 2 - Formandens beretning
Formandens beretning blev énstemmigt godkendt. Beretningen er vedhæftet dette referat.

Pkt. 3 - Forelæggelse af regnskab og kommende års budget
Regnskab 2019/budget 2020 blev uddelt på mødet, og kasserer Conny Brendstrup redegjorde for
tallene.
Regnskab og budget blev herefter énstemmigt godkendt.

Pkt. 4 - Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog, at ”bestyrelsen i årets løb kunne supplere sig selv, hvis det skønnes nødven-
digt”. Forslaget blev énstemmigt vedtaget. De nye vedtægter vedhæftes dette referat.

Pkt. 5 - Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag.

Pkt. 6 - Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 100 årligt. Dette blev énstemmigt godkendt.

Pkt. 7 - Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt:
Lilli Hauberg - formand
Conny Brendstrup - kasserer
Britta Brylov - medlem
Valgene er gældende for 1 år.

Pkt. 8 - Eventuelt
▪ De gamle bagtæpper ligger og forfalder af ælde og støv. Fra salen kom en opfordring til at
søge anden lagerplads end hidtil, hvis man vil gemme tæpper. Alternativt måske interesse for

tæpperne hos Folkemuseet/Lokalhistorisk forening? Endvidere forslag om affotografering af
tæpperne, da der er gode billeder. Bestyrelsen ser på sagen.
▪ Veluxfonden har sponsoreret 25.000 kr., og Lilli oplyste, at der netop i den nedsatte gruppe
har været afholdt et møde omkring indkøb af projektor samt computer. Bestyrelsen ønsker,
at det nye udstyr alene holdes i revyforeningens regi. Opbevaringsplads undersøges.
▪ Forsikring af det nye udstyr undersøges.
▪ Lilli oplyste, at lydmanden glæder sig til det nye materiel.
▪ Lilli meddelte, at såfremt medlemmerne køber en kande kaffe, skal de aflevere bonen til
Connie, der herefter vil honorere den.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for et godt møde. Efterfølgende en tak
fra formanden til dirigenten for god mødeledelse.

Mødet slut kl. 10.10.

Sign. Britta Brylov, dirigent/referent Sign. Lilli Hauberg, formand

NB: Underskrevet referat ligger hos formanden.